Go to the main page

Digitale pakker for sporing av COVID-19

DHIS2 gir mulighet for å registrere og spore mistenkte og bekreftede tilfeller av COVID-19, samt raskt analysere og presentere dataene. Les mer om løsningen og hvordan den brukes i Norge

Jump to a section on this page

  Hva er DHIS2 og HISP-UiO?

  HISP er et teknologiutvikling- og forskningssenter ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo med fokus på helseinformasjonssystemer. HISP-senteret er støttet av Norad og samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) og store internasjonale bistandsaktører som GAVI, UNICEF, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), og folkehelseaktører som Folkehelseinstituttet og CDC i USA.

  DHIS2 er en åpen kilde-programvareplattform for å samle inn, analysere, disseminere og visualisere helsedata. UiO har siden 1996 utviklet DHIS2 for Health Management Information Systems (HMIS) og løsningen brukes per i dag i flere enn 70 land i Afrika, Asia og Amerika som nasjonal plattform for helsestatistikk.

  UiO har gjennom flere år samarbeidet tett med WHO for å lage standardiserte datapakker for flere sykdommer (HIV/AIDS, malaria, tuberkulose, vaksinasjonsprogrammer etc). Som en respons på COVID-19 pandemien jobber HISP-UiO aktivt med å tilby åpne, standardiserte teknologiske løsninger for å spore og begrense spredning av COVID-19 gjennom programvareplattformen DHIS2 og sitt globale HISP nettverk.

  Hva er DHIS2 digitale pakker for sporing av COVID-19?

  Nye tilpasninger av DHIS2 gir mulighet for å registrere og spore mistenkte og bekreftede tilfeller av COVID-19, samt raskt analysere og presentere dataene. Systemet er inspirert av arbeidet fra UiOs partner HISP Sri Lanka, som allerede i januar brukte DHIS2 til å opprette et COVID-19 overvåkingssystem for landets helsemyndigheter. Siden har et globalt team ledet av UiO utviklet en standardisert versjon av DHIS2 for overvåking av COVID-19 som følger WHOs retningslinjer. Denne digitale pakken tilpasses videre for å dekke hvert lands behov.

  DHIS2s digitale pakker for COVID-19 har blitt tatt i bruk i en rekke land (se kart under). En norsk versjon som er tilpasset til smittesporingsarbeid i norske kommuner er nå også utviklet. Sammen med norske kommuner og KS har UiO gjort tilpasninger av de internasjonale digitale pakkene for COVID-19. Ledet av KS med samarbeid fra UiO, er denne løsningen nå i bruk i flere enn 100 norske kommuner.

  Hvordan kan DHIS2 brukes for smittesporing i Norge?

  I Norge har kommunene en krevende jobb med smittesporing, og hovedansvaret for mange viktige funksjoner ligger her. UiO har tatt med erfaring fra andre lands COVID-19 rutiner, samt WHOs retningslinjer, og sammen med norske kommuner tilpasset til norske behov. I avsnittene under beskrives de hovedfunksjonene som understøttes av DHIS2 og den norsktilpassede COVID-19 digitale pakken.

  Register over smittede

  DHIS2 tilbyr et register som gjør det enkelt å holde oversikt over smittetilfeller. Etter at et smittetilfelle er registrert foretas et intervju som samler inn noe data om symptomer, og man samarbeider med den smittede om å finne informasjon om kontakter. Systemet vil hjelpe smittejegerne å holde oversikt over innsamlet informasjon og planlagte oppfølginger.
  Hver smittet blir fulgt opp en eller flere ganger ut ifra gjeldende rutine. Systemet vil støtte smittejegerne i å holde system på disse, hvem som sitter i karantene, hvem som skal ringes og hva som er oppfølgingshistorikken til hver enkelt smittet.

  Register over kontakter

  En kontakt som registreres under intervju av en bekreftet smittet blir kontaktet minst en gang, og gitt informasjon om sin status. I intervjuet logges relevant informasjon som kan hjelpe smittejegerne. Systemet vil holde orden på hvem som er kontakter og hvordan de knyttes til en eller flere smittetilfeller. Dette vil gi en oversikt over smittekjedene som senere kan visualiseres og analyseres. En person kan være representert i systemet både som kontakt og som et bekreftet tilfelle.

  Rutineoppfølging

  Kommunen har ansvar for rutineoppfølging av smittede og kontakter. Basert på de dataene som er lagt inn på smitteregisteret og kontaktregisteret vil smittejegerne til en hver tid ha oversikt over hvilke tilfeller og kontakter som skal følges opp.

  Beslutningsstøtte

  Rutinene som smittejegerne jobber etter utvikler seg hele tiden i tråd med ny kunnskap om COVID-19. Dette understøttes av systemet gjennom innebygget beslutningsstøtte. I registrene over smittede og kontakter er det bygget inn logikk for å hjelpe smittejegerne som fyller inn informasjon. Dette dreier seg om støtte til å spørre om relevant informasjon under intervju og påminnelser om hva som er oppfølgingsrutine basert på de dataene som er fylt inn.

  Analysearbeid

  Det er krevende å gjøre analyser for å understøtte beslutninger om for eksempel å stenge ned skoler, eller se på kluster av smittede. Dette understøttes av systemet gjennom at informasjonen som hentes inn kan summeres/aggregeres og plottes på kart.

  Trenger du mer informasjon?

  Tekniske detaljer om DHIS2s digitale pakker for COVID-19 er tilgjengelige på engelsk her: COVID-19 Digital Data Packs (Downloads)

  Informasjon om pilottesting og bruk av DHIS2 i Norge (samt kontaktinformasjon for kommuner som er interesserte i å ta systemet i bruk) er tilgjengelig på KS sinn nettside: KS – Elektronisk løsning for smittesporing